1.

Zmluva medzi Poskytovateľom kurzu a Účastníkom, príp. Predplatiteľom je o poskytnutí prístupu k platenému online video-kurzu verejného obstarávania. Kurz je koncipovaný tak, aby poskytol účastníkovi vedomosti a zručnosti súvisiace s verejným obstarávaním v súlade so slovenským zákonom o verejnom obstarávaní.

2.

Po prijatí platby bude účastníkovi umožnený prístup k materiálom kurzu, ktoré zahŕňajú video lekcie, poznámky ku kurzu a akékoľvek ďalšie doplnkové materiály poskytnuté poskytovateľom kurzu. Predplatiteľom balíku ,,PREMIUM“ bude poskytnutý taktiež prístup k online konzultáciám prostredníctvom mailovej komunikácie v súlade s podmienkami kurzu.

3.

Výška platby za uhradený online video-kurz verejného obstarávania je stanovená poskytovateľom kurzu a oznámená účastníkovi pri registrácii. Účastník je povinný zaplatiť celú sumu pred získaním prístupu k materiálom kurzu. Predplatitelia služby ,,Premium“ hradia za online video-kurz verejného obstarávania vyššiu sadzbu podľa cenníka poskytovateľa.

4.

Účastník zaplatí kurzovné vopred podľa pokynov poskytovateľa kurzu. Platba sa uskutoční prostredníctvom určeného spôsobu platby poskytovateľom kurzu.

5.

Poskytovateľ kurzu poskytuje účastníkovi jeden alebo viac spôsobov platby, aby mohol zaplatiť poplatok za kurz. Tieto spôsoby platby môžu zahŕňať kreditné karty, debetné karty, bankové prevody alebo iné spôsoby elektronickej platby.

6.

Poskytovateľ kurzu špecifikuje pravidlá pre vrátenie uhradeného poplatku za online video-kurz verejného obstarávania. Predplatiteľom balíku ,,BASIC“ nevzniká automatický nárok na refundáciu. Predplatiteľom balíku ,,PREMIUM“ vzniká automatický nárok na refundáciu v prípade ak si poskytovateľ kurzu neplní konzultačný záväzok vyplývajúci zo služby ,,Premium“. Poskytovateľ je povinný Predplatiteľom balíka ,,PREMIUM“ poskytovať prostredníctvom mailovej komunikácie konzultácie v súvislosti s témami kurzu, jeho rozsahom a mierou spracovania problematiky obsiahnutej v kurze. Poskytovateľ kurzu je povinný poskytnúť predplatiteľom balíka ,,PREMIUM“ konzultácie podľa predchádzajúcej vety vždy do 72 hodín od prijatia podnetu a to po dobu 3 (troch) mesiacov od zakúpenia kurzu. Počas sobôt trojdňová lehota na poskytnutie odpovede neplynie.

7.

Poskytovateľ kurzu zabezpečuje, aby boli spôsoby platby použité pri platenom online video-kurze verejného obstarávania bezpečné a chránili osobné a finančné údaje účastníka.

8.

Účastník je zodpovedný za všetky dane, clá alebo iné poplatky, ktoré môžu byť uvalené na platbu kurzovného.

9.

Materiály kurzu vrátane video lekcií, poznámok z kurzu a akýchkoľvek ďalších doplnkových materiálov poskytnutých poskytovateľom kurzu sú duševným vlastníctvom poskytovateľa kurzu. Účastník nesmie reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z materiálov kurzu bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa kurzu.

10.

Účastník nesmie používať materiály kurzu na žiadne komerčné účely ani na iné účely bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa kurzu.

11.

Účastník nesmie bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa kurzu distribuovať ani zdieľať materiály kurzu, vrátane video lekcií, poznámok z kurzu a akýchkoľvek iných doplnkových materiálov poskytnutých poskytovateľom kurzu.

12.

Poskytovateľ kurzu si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu a odobrať Účastníkovi prístup k materiálom kurzu v prípade porušenia týchto podmienok zo strany Účastníka. V prípade porušenia práv duševného vlastníctva Poskytovateľa má Poskytovateľ právo požadovať od Účastníka zaplatenie sankcie až do výšky 20-násobku poplatku za online video kurz.

13.

Účastníci zabezpečia, aby ich zariadenie spĺňalo technické požiadavky potrebné na prístup k materiálom kurzu, vrátane stabilného internetového pripojenia a kompatibilného webového prehliadača.

14.

Poskytovateľ kurzu môže používať cookies na zlepšenie používateľského zážitku z plateného online videokurzu o verejnom obstarávaní podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní. Súbory cookie sa môžu používať na zapamätanie preferencií používateľov, uľahčenie navigácie a sledovanie správania používateľov na analytické účely.

Poskytovateľ kurzu môže používať súbory cookie relácie, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa vymažú, keď používateľ zavrie svoj webový prehliadač, a trvalé súbory cookie, čo sú súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení používateľa, kým nevyprší ich platnosť alebo ich používateľ neodstráni.

Súbory cookie tretích strán: Poskytovateľ kurzu môže používať súbory cookie tretích strán, čo sú súbory cookie, ktoré nastavujú poskytovatelia tretích strán, ako sú analytické nástroje alebo platformy sociálnych médií. Súbory cookie tretích strán možno použiť na sledovanie správania používateľov na viacerých webových stránkach.

Účastníci majú právo spravovať svoje nastavenia a preferencie súborov cookie. Účastníci sa môžu rozhodnúť prijať alebo odmietnuť súbory cookie alebo odstrániť súbory cookie, ktoré boli uložené v ich zariadení. Niektoré funkcie spoplatneného online videokurzu o verejnom obstarávaní podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní však nemusia správne fungovať, ak sú cookies zakázané.

15.

Poskytovateľ kurzu spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia spoplatneného online video-kurzu o verejnom obstarávaní, vrátane uľahčenia platby, prístupu k materiálom kurzu a komunikácie s účastníkmi.

Poskytovateľ kurzu zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov. To zahŕňa ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením.

Poskytovateľ kurzu uchováva osobné údaje nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. To zahŕňa vymazanie osobných údajov po ukončení prístupu účastníka k platenému online video-kurzu o verejnom obstarávaní.

Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie.

Poskytovateľ kurzu úhradou poplatku za kurz získava výslovný a informovaný súhlas Účastníka pred spracovaním jeho osobných údajov. Účastníci majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ kurzu môže vymenovať poverenca pre ochranu údajov, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad ochranou údajov a otázkami súkromia pre platený online video kurz o verejnom obstarávaní.

V prípade porušenia ochrany údajov, ktoré môže predstavovať riziko pre práva a slobody účastníkov, poskytovateľ kurzu bez zbytočného odkladu informuje príslušný dozorný orgán a dotknutých účastníkov.

16.

Poskytovateľ kurzu nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania materiálov kurzu účastníkom alebo z nemožnosti prístupu účastníka k materiálom kurzu.

17.

Tieto podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto podmienok používania budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

18.

Prístupom a používaním materiálov kurzu k platenému online video kurzu o verejnom obstarávaní účastníci súhlasia s týmito podmienkami v celom ich rozsahu.

V Bratislave, 03. 04. 2023