1.

Zmluva medzi Poskytovateľom školenia a Účastníkom, príp. Predplatiteľom je o poskytnutí prístupu k platenému online video-školeniu verejného obstarávania. Školenie je koncipované tak, aby poskytlo účastníkovi vedomosti a zručnosti súvisiace s verejným obstarávaním v súlade so slovenským zákonom o verejnom obstarávaní.

2.

Po prijatí platby bude účastníkovi umožnený prístup k materiálom školenia, ktoré zahŕňajú video lekcie a virtuálneho asistenta.

3.

Výška platby za uhradené online video-školenie verejného obstarávania je stanovená poskytovateľom školenia a oznámená účastníkovi pri registrácii. Účastník je povinný zaplatiť celú sumu pred získaním prístupu k materiálom školenia.

4.

Účastník zaplatí školné vopred podľa pokynov poskytovateľa školenia. Platba sa uskutoční prostredníctvom určeného spôsobu platby poskytovateľom školenia.

5.

Poskytovateľ školenia poskytuje fúčastníkovi jeden alebo viac spôsobov platby, aby mohol zaplatiť poplatok za školenie. Tieto spôsoby platby môžu zahŕňať kreditné karty, debetné karty, bankové prevody alebo iné spôsoby elektronickej platby.

6.

Poskytovateľ školenia špecifikuje pravidlá pre vrátenie uhradeného poplatku za online video-kurz verejného obstarávania. Nárok na refundáciu vzniká v prípade, ak z dôvodov na strane Poskytovateľa bude technicky nemožné pristupovať k zakúpenému obsahu.

7.

Poskytovateľ školenia zabezpečuje, aby boli spôsoby platby použité pri platenom online video-školení verejného obstarávania bezpečné a chránili osobné a finančné údaje účastníka.

8.

Účastník je zodpovedný za všetky dane, clá alebo iné poplatky, ktoré môžu byť uvalené na platbu školného.

9.

Materiály školenia vrátane video lekcií sú duševným vlastníctvom poskytovateľa kurzu. Účastník nesmie reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela z materiálov školenia bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa kurzu.

10.

Účastník nesmie používať materiály školenia na žiadne komerčné účely ani na iné účely bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa kurzu.

11.

Účastník nesmie bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa školenia distribuovať ani zdieľať materiály školenia.

12.

Poskytovateľ školenia si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu a odobrať Účastníkovi prístup k materiálom kurzu v prípade porušenia týchto podmienok zo strany Účastníka. V prípade porušenia práv duševného vlastníctva, Poskytovateľa má právo požadovať od Účastníka zaplatenie sankcie až do výšky 20-násobku poplatku za online video kurz.

13.

Účastníci zabezpečia, aby ich zariadenie spĺňalo technické požiadavky potrebné na prístup k materiálom kurzu, vrátane stabilného internetového pripojenia a kompatibilného webového prehliadača.

14.

Poskytovateľ kurzu môže používať cookies na zlepšenie používateľského zážitku z plateného online video-školenia o verejnom obstarávaní podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní. Súbory cookie sa môžu používať na zapamätanie preferencií používateľov, uľahčenie navigácie a sledovanie správania používateľov na analytické účely.

Poskytovateľ školenia môže používať súbory cookie relácie, čo sú dočasné súbory cookie, ktoré sa vymažú, keď používateľ zavrie svoj webový prehliadač, a trvalé súbory cookie, čo sú súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení používateľa, kým nevyprší ich platnosť alebo ich používateľ neodstráni.

Súbory cookie tretích strán: Poskytovateľ školenia môže používať súbory cookie tretích strán, čo sú súbory cookie, ktoré nastavujú poskytovatelia tretích strán, ako sú analytické nástroje alebo platformy sociálnych médií. Súbory cookie tretích strán možno použiť na sledovanie správania používateľov na viacerých webových stránkach.

Účastníci majú právo spravovať svoje nastavenia a preferencie súborov cookie. Účastníci sa môžu rozhodnúť prijať alebo odmietnuť súbory cookie alebo odstrániť súbory cookie, ktoré boli uložené v ich zariadení. Niektoré funkcie spoplatneného online videokurzu o verejnom obstarávaní podľa slovenského zákona o verejnom obstarávaní však nemusia správne fungovať, ak sú cookies zakázané.

15.

Poskytovateľ školenia spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia spoplatneného online video-školenia o verejnom obstarávaní, vrátane uľahčenia platby, prístupu k materiálom kurzu a komunikácie s účastníkmi.

Poskytovateľ školenia zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov. To zahŕňa ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zmenou alebo zničením.

Poskytovateľ školenia uchováva osobné údaje nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené. To zahŕňa vymazanie osobných údajov po ukončení prístupu účastníka k platenému online video-školeniu o verejnom obstarávaní.

Účastníci majú právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie.

Poskytovateľ školenia úhradou poplatku za školenie získava výslovný a informovaný súhlas Účastníka pred spracovaním jeho osobných údajov. Účastníci majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Poskytovateľ školenia môže vymenovať poverenca pre ochranu údajov, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad ochranou údajov a otázkami súkromia pre platený online video školenie o verejnom obstarávaní.

V prípade porušenia ochrany údajov, ktoré môže predstavovať riziko pre práva a slobody účastníkov, poskytovateľ školenia bez zbytočného odkladu informuje príslušný dozorný orgán a dotknutých účastníkov.

16.

Poskytovateľ školenia nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania materiálov školenia účastníkom, alebo z nemožnosti prístupu účastníka k materiálom školenia. Účastníci školenia berú taktiež na vedomie, že virtuálny asistent poskytnutý v rámci školenia je len pokročilý jazykový model, ktorý využíva technológiu strojového učenia a v žiadnom prípade ani ohľade nenahrádza právnu autoritu.

17.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR):

  • Prenos údajov mimo EÚ: Konverzácie s AI asistentom sú zasielané na server umiestnený v tretej krajine, ktorá nemusí spĺňať úroveň ochrany údajov stanovenú v GDPR. Tento prenos sa vykonáva úplne anonymne, čo znamená, že neexistuje žiadna identifikácia, ktorý účet ktorého používateľa mal ktorú konverzáciu alebo ktoré vlákno.
  • Anonymita a citlivé údaje: Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, dôrazne Vás žiadame, aby ste prostredníctvom AI asistenta nezdieľali žiadne citlivé údaje. Ak sa rozhodnete dodržiavať túto zásadu, Vaša interakcia s AI asistentom bude aj naďalej považovaná za úplne anonymnú.
  • Informovaný súhlas: Týmto vyjadrujete svoj informovaný súhlas s vyššie uvedenými podmienkami používania AI asistenta. Súhlas je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav Vašej vôle.
  • Právo odvolať súhlas: Pripomíname, že máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

18.

Tieto podmienky používania sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto podmienok používania budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

19.

Prístupom a používaním materiálov školenia k platenému online video školeniu o verejnom obstarávaní účastníci súhlasia s týmito podmienkami v celom ich rozsahu.

V Bratislave, 03. 04. 2023